NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

The research on the impact of land use change on temperature change in Danang city
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành,

Tóm tắt:

Nghiên cứu này thực hiện tại thành phố Đà Nẵng với mục tiêu chính là nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất (BĐSDĐ) đến biến đổi nhiệt độ bằng viễn thám. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị phát xạ của thời điểm không có sự chênh lệch nhiều nhưng giữa các LUT có sự khác biệt rất lớn. Các bề mặt đệm như đất ở đô thị có giá trị thấp hơn nhiều so với những loại đất có thảm thực vật chiếm diện tích lớn như đất rừng sản xuất, rừng tự nhiên,... Từ bản đồ biến đổi nhiệt độ thành phố Đà Nẵng các giai đoạn cho thấy, giữa BĐSDĐ và biến đổi nhiệt độ có liên quan chặt chẽ với nhau. LUT là đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp thì nhiệt độ tăng rất mạnh, cao hơn mức bình quân. Ngược lại những LUT là chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp thì nhiệt độ lại tăng ít hơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể giúp ích cho công tác quy hoạch đô thị thích ứng với nhiệt độ tăng trong thời gian đến.

Từ khóa: Biến đối nhiệt độ; viễn thám nhiệt; đô thị hóa; bề mặt đệm; tác động

Abstract:

This research was carried out in Danang for the main purpose of studying the impact of land use change on temperature change by remote sensing. The research result showed that emission values of the time were not much different but the emission values among the land use types were significantly different. The buffering surface of resident urban land had lower emission values than land types of vegetation cover with a large area including production forest land, natural forest land,... The close relation was founded between land use change and temperature change from the map of temperature variations over Da Nang city.The temperature of agricultural land transferred to non-agricultural land increased considerably and was higher than the temperature of non-used land transferred to agricultural land. The research result is helpful for urban planning adapting to rising temperature in the future.

Keywords: Temperature change; thermal remote sensing; urbanization; buffering surface; impact; land use

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).2016730-09-16
220(03).20164630-09-16
316(03) - 201512425-09-15
47(02) - 2013615-06-13
52(01) - 20121215-03-12