SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÀM LƯỢNG PROLIN VÀ GLYCIN BETAIN Ở LÁ ĐẬU TƯƠNG VÀO GIAI ĐOẠN RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ THẤP, MẶN VÀ HẠN

The correlation between the proline and glycine betaine content of the soybean leaf in flowering stage in low temperature, salt and drought conditions

Tóm tắt:

Giai đoạn ra hoa của cây đậu tương bắt đầu sau ngày 30 từ khi cây mọc với những giống ngắn ngày hay 45-50 ngày hoặc lâu hơn với giống dài ngày (kéo dài khoảng 15-20 ngày, có trường hợp kéo dài đến 40 ngày) là giai đoạn chịu tác động rất lớn của điều kiện ngoại cảnh. Trong một số điều kiện bất lợi, thực vật nói chung thực hiện nhiều cơ chế để chống chịu trong đó có sự tổng hợp một số chất thẩm thấu tương thích như prolin, glycin betain... Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khả năng tổng hợp và sự tương quan giữa hàm lượng prolin và glycin betain ở lá đậu tương khi xử lý nhiệt độ thấp, mặn và hạn trong giai đoạn ra hoa. Thí nghiệm được thực hiện trên giống đậu tương DT 51, xác định các chỉ tiêu về hàm lượng prolin và glycin betain, từ đó phân tích sự tương quan giữa hàm lượng prolin và glycin betain. Kết quả cho thấy sự tương quan dương chặt chẽ giữa prolin và glycin betain trong lá đậu tương. Sự tương quan được thể hiện qua phương trình hồi quy tuyến tính: xử lý nhiệt độ thấp: y1 = 1,83.x1 - 0,16 (R^2 = 0,98), xử lý mặn: y2 = 2,47.x2 - 0,41 (R^2 = 0,95), xử lý hạn: y3 = 1,47.x3 - 0,18 (R^2 = 0,99).

Từ khóa: đậu tương; sự tương quan; prolin; glycin betain; phương trình hồi quy tuyến tính.

Abstract:

Soybeans start flowering after they grow for 30 days (as for short - term varieties) or 45-50 days or more (for long term varieties). This stage lasts 15-20 days or even 40 days. It is the satge where the soybean is significantly affected by outside conditions. In some unfavorable conditions, the plants in general perform some mechanisms for the tolerance to them including the synthesis of some osmotic substances such as proline, glycine betaine. This paper studies the synthesis and the correlation between the proline and glycine betaine content of soybean leaves while the lower temperature, salt and drought conditions are treated in the flowering stage. The study was conducted on DT51 soybeans to define the content of proline and glycine betaine and then analyse the correlation between the proline and glycine betaine content. The result shows that there is the direct correlation between the proline and glycine betaine content of soybean leaves, which is proved by the linear regression equation: low temperature treatment: y1 = 1,83. x1 - 0,16 (R^2 = 0,98); salt treatment: y2 = 2,47.x2 - 0,41 (R^2 = 0,95) and drought treatment: y3 = 1,47.x3 - 0,18 (R^2 = 0,99).

Keywords: soybean; correlation; proline; glycine betaine; linear regression equation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2327(01).201810030-03-18
2427(01).20185230-03-18
2527(01).2018130-03-18
2626(05).20178730-12-17
2725(04).20174330-12-17
2825(04).20175730-12-17
2924(03).20179330-09-17
3020(03).20162830-09-16
3120(03).201611330-09-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3417B(04) - 201510930-12-15