TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI CƠ HO SRÊ Ở HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

The local knowledge of the K’ho Sre people in Dilinh district, Lamdong province in productive labour

Tóm tắt:

Cơ Ho là tộc người có dân số đông ở Lâm Đồng, bao gồm nhiều nhóm địa phương: Srê, Nộp, Cơ Dòn, Chil, Lạch, T’ring. Dựa trên nguồn tư liệu thu thập tại địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, bài viết này tập trung nghiên cứu tri thức bản địa của người Cơ Ho Srê nhằm góp thêm những thông tin về kinh nghiệm sản xuất của tộc người Cơ Ho tại một địa bàn cụ thể.

Từ khóa: Cơ Ho Srê; Lâm Đồng; kinh nghiệm.

Abstract:

The K’ho is the ethnic group having a large population, including small local groups (Sre, Nop, Ko Don, Cil, Lat, T'ring) living in Lamdong province. Based on the data and source which were collected in some areas of Gung Re village, Dilinh district, Lamdong province, this paper studies the local knowledge of the K’ho Sre people to give more information about  productive experience of the K’ho group in a specific area.

Keywords: knowledge; K’ho Sre; Lamdong; experience.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng