CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG CU ĐÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Socio - economic factors impacting water quality at the lower section of Cude river - Danang city

Tóm tắt:

Thành phố Đà Nẵng có 4 con sông chính là: sông Hàn, Vu Gia, Cu Đê và sông Phú Lộc, trong đó các sông Vu Gia và Cu Đê cung cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp trong thành phố. Các con sông vừa là nguồn cung cấp nước nhưng đồng thời vừa là nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động canh tác nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất công nghiệp và nước thải đô thị. Khu vực hạ lưu sông Cu đê là nơi có nhiều hoạt động kinh tế - xã hội và phức tạp nhất. Kết quả thu thập, điều tra, khảo sát từ năm 2005 đến nay cho thấy đây là nguyên nhân chính làm cho nước sông bị ô nhiễm. Bài báo đã đánh giá diễn biến chất lượng nước và phân tích các hoạt động KT –XH trên khu vực hạ lưu sông Cu đê, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả.

Từ khóa: Cu Đê; ô nhiễm; chất lượng nước; kinh tế - xã hội; giải pháp.

Abstract:

There are four majour rivers in Danang city: Han river, Vu Gia river, Cude river and Phu Loc river, of which the Vu Gia and the Cude rivers provide water for daily needs, industry and agriculture of the whole city. They are both water supplies and the places receiving sewage from agricultural activities, cattle breeding, industrial use and municipal wastewater. There are complex socio-economic activities at the lower section of the Cude river. Survey results collected since 2005 shows that this is the major cause of the river water pollution. This paper assesses the water quality changes, analyses socio-economic activities at the lower section of the Cude river and then proposes effective management solutions.

Keywords: Cude; pollution; water quality; socio-economic; solution.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).201813330-06-18