NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUY TRÌNH CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI NHẠY QUANG TRÊN CHẤT MÀU N719 NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA PIN

Improving the process of manufacturing N719 dye – sensitized solar cells for their high performance

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chế tạo pin mặt trời trên chất màu nhạy quang bằng phương pháp in lụa. Bằng phương pháp này, TiO2 và platin được phủ lên đế thuỷ tinh dẫn FTO để chế tạo điện cực anode và cathode. Trong đó, chất màu N719 được sử dụng làm chất nhạy quang, có đỉnh hấp thụ nằm trong vùng ánh sáng khả kiến và có bước sóng khoảng 488 nm được xác định bằng phổ hấp thụ. Các kết quả nghiên cứu tính chất quang thông qua phổ hấp thụ, hình thái bề mặt phân tích bằng ảnh SEM, cấu trúc thông qua phổ nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ Raman. Hiệu suất thu được cao nhất của pin là 3,02% đo bằng thiết bị Keiley 2400 dưới cường độ chiếu sáng 100mW/cm2. Các thông số đặc trưng của pin như thế mạch hở, dòng ngắn mạch và hệ số FF thu được khá cao lần lượt tương ứng là 0,68 V, 7,38 mA và 0,59.

Từ khóa: pin mặt trời; chất nhạy màu; TiO2.

Abstract:

This paper studies the process of manufacturing a dye sensitized solar cell by silk – screen printing method. By this method, the FTO glass substrate is coated by TiO2 and platinum to fabricate anode and cathode electrodes. In particular, the N719 dye used as a photo-sensitive material has absorption peak in the visible light region and the wavelength of about 488 nm that is determined by absorption spectroscopy. It presents the results of the study on optical properties via absorption spectroscopy, the surface morphology by SEM image analysis, structure through X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. The highest efficiency obtained is 3.02% of the cells measured by 2400 Keiley devices under the luminous intensity of 100mW/cm2. The characteristic parameters such as open circuit, short circuit and FF coefficients are quite high are 0.68 V, 7.38 mA and 0.59 respectively.

Keywords: solar cells; dye; TiO2.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng