HỢP TÁC VIỆT NAM - CAMPUCHIA: NHỮNG THÀNH TỰU TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHoẻ

The cooperation between Vietnam and Cambodia: achievements in the field of health care
Tác giả: Trần Xuân Hiệp,

Tóm tắt:

Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Campuchia là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng. Quá trình hợp tác này không những tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, mà còn góp phần tăng cường trao đổi giữa hai nước trên các lĩnh vực cũng như kết nối khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bài viết đi từ những tiền đề hợp tác, một số thành tựu chủ yếu và bước đầu đưa ra một số đánh giá chung về hợp tác y tế giữa Việt Nam - Campuchia.

Từ khóa: Campuchia; hợp tác y tế; hội nhập.

Abstract:

Health care cooperation between Vietnam and Cambodia is one of the areas of particular importance. This cooperation not only creates conditions for social and economic development of each country but also helps promote the exchanges between the two countries in other fields as well as regional connectivity in the context of international integration. The paper mentions the premise of the cooperation, the main achievements and gives some overall assessments of health care cooperation between Vietnam - Cambodia.

Keywords: Cambodia; health care cooperation; integration.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20134815-10-13
26(01) - 20134215-03-13