TƯ DUY LẠ HÓA TRONG TẬP THƠ BÓNG CHỮ CỦA LÊ ĐẠT

The strangeness of thinking in the Bong Chu by Le Dat
Tác giả: Nguyễn Hữu Vĩnh,

Tóm tắt:

Bóng chữ (1994) là một tập thơ có ý nghĩa và vị trí quan trọng đối với đời thơ Lê Đạt và cũng là một hiện tượng gây chú ý trong nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Sự xuất hiện của Bóng chữ trước hết là một bằng chứng về bản lĩnh của một người “lạc quan ngoan cố”, không gục ngã trước hoàn cảnh trong suốt 30 năm. Hơn thế, sự trở lại thi đàn lần này của Lê Đạt đã gây không ít xôn xao trong dư luận về việc nhà thơ “sinh sự với chữ” hơn về cuộc đời của người “phu chữ”. Đọc thơ Lê Đạt, ai cũng thừa nhận lạ. Cái lạ không đơn thuần trong hình thức câu chữ, ngữ nghĩa… mà đó là cái lạ trong tư duy nghệ thuật. Nói cách khác, những mới lạ trong thơ ông là sản phẩm của một kiểu tư duy thơ độc đáo: Tư duy lạ hóa.

Từ khóa: Bóng chữ; Lê Đạt; tư duy lạ hóa; tư duy nghệ thuật thơ.

Abstract:

Bong chu (1994) is an important and meaningful collection of poems by Le Dat. It is also a noticeable phenomenon in Vietnamese modern poetry. First of all, Bong chu is an evidence of the bravery of a "stubborn and optimistic" ego who has not surrendered in any circumstances for 30 years. Moreover, the return of Le Dat at this time attracted the public's attention about the poet's "torture with the words" rather than the life of “the man shouldering words". Le Dat's poems contain the strangeness which readers could admit. The strangeness is not merely in the form of words, semantics... but also in the art of thinking. In other words, the strangeness in his poems is a product of a unique poetic style of thinking: strangeness of thinking.

Keywords: Bong chu; Le Dat; strangeness of thinking; the art of thinking.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng