MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Characteristics of students’ learning activities at Vietnam Buddhist University
Tác giả: Thái Văn Anh,

Tóm tắt:

Việc nắm vững đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và hiệu quả học tập của sinh viên. Bài viết trình bày về một số đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam. Trong đó, nội dung chủ yếu được đề cập trong bài viết nhằm làm rõ các đặc điểm như: sinh viên, nội dung học tập, mục đích học tập, hình thức học tập.

Từ khóa: sinh viên; học tập; giảng dạy; hoạt động học tập; Học viện Phật giáo Việt Nam.

Abstract:

Knowing characteristics of students’ learning activities has played an especially important role in education and training. It is useful not only for the quality of teaching but also for the effectiveness of learning activities. This article discusses characteristics of students’ learning activities at Vietnam Buddhist University, of which the following characteristic such as students, learning contents, learning purposes, learning styles are substantially accentuated

Keywords: students; learning; teaching; learning activities;Vietnam Buddhist University.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng