XÂY DỰNG MODULE DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Building a learning module in the approach of competency based learning in training pedagogical students

Tóm tắt:

Đào tạo nghề theo năng lực thực hiện (NLTH) có ưu điểm nổi bật là đào tạo theo yêu cầu, theo tiêu chuẩn của chính nghề ấy đòi hỏi một cách chặt chẽ, giúp người lao động có năng lực thích ứng nhanh với thực tiễn, đồng thời có thể rút ngắn thời gian đào tạo. Do đó, đa phần hệ thống đào tạo nghề trên thế giới hiện nay đã chuyển sang tiếp cận theo năng lực thực hiện. Bài báo trình bày nghiên cứu lý luận về đào tạo nghề sư phạm tiếp cận NLTH và đề xuất quy trình xây dựng một module bồi dưỡng kỹ năng trong đào tạo nghề sư phạm, từ đó ứng dụng thiết kế bồi dưỡng kỹ năng “Lập sơ đồ tiến trình khoa học xây dựng kiến thức” trong bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm Vật lý phương pháp dạy học theo Góc. Kết quả của nghiên cứu có thể mở rộng áp dụng trong xây dựng quy trình bồi dưỡng và phát triển các năng lực sư phạm cho sinh viên trước yêu cầu đổi mới giáo dục bậc đại học ở các trường sư phạm trong thời gian tới.

Từ khóa: bồi dưỡng; module học tập; năng lực thực hiện; sinh viên; tín chỉ.

Abstract:

The outstanding advantages of Competency based training (CBT) are that it is the vocational training which closely emphasizes skills and knowledge required for a particular job helping employees easily adapt to the realities and that the training time can be shortened . Therefore, recently most of the vocational training systems in the world have approached the CBT.The paper presents a theoretical research on pedagogical vocational training approaching the CBT and proposes the process of constructing a module for improvement of skills in pedagogical vocational training. Accordingly, it is applied to enhancing the skill in “Making a diagram of scientific process of knowledge building” in the process of educating students of physics education on methods of teaching with areas. The results of this study can be applied to building a process of fostering and developing students’ pedagogical competences towards the renewal requirements of innovative tertiary education in education universities and colleges in the future.

Keywords: fostering; learning module; competency; students; credit.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng