THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON

Designing and organiting learning games for children at kindergarten

Tóm tắt:

Vui chơi là hoạt động thường xuyên của con người ở mọi lứa tuổi. Đối với trẻ mẫu giáo – lứa tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới xung quanh và cộng đồng xã hội, vui chơi luôn được gắn liền với học tập. Trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo luôn được người lớn, nhất là các cô nuôi dạy trẻ ở trường mẫu giáo quan tâm tổ chức. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay không phải cô nuôi dạy trẻ và trường mẫu giáo nào cũng tổ chức được những trò chơi học tập phù hợp và bổ ích cho trẻ. Bài viết đi sâu nghiên cứu về cách thiết kế và tổ chức trò chơi học tập cho trẻ nhằm góp phần giúp các cô nuôi dạy trẻ và trường mẫu giáo có cơ sở để xây dựng và tổ chức các hoạt động trò chơi bổ ích cho trẻ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mẫu giáo hiện nay

Từ khóa: trò chơi học tập; thiết kế trò chơi học tập; tổ chức trò chơi học tập; trẻ mẫu giáo; cô giáo mầm non, trường mầm non.

Abstract:

Having fun is a regular activity of people of all ages. As for kindergarten children who start to contact the surrounding world and social community, it is associated with the learning process. Games for them are always concerned by adults, especially kindergarten teachers. However, in reality not all the kindergartens and teachers can hold suitable and helpful games for children. The paper studies how to design and organize learning games for children in order to enable kindergartens and teachers to have the foundation to create useful games for children, which helps meet the requirements of improving the quality of current kindergarten education.

Keywords: learning games; designing learning games; organizing learning games; kindergarten children; kindergarten teachers; kindergartens.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 20157130-12-15
27(02) - 20138115-06-13