NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Factors affecting the level of information technology application to teaching activities at high school

Tóm tắt:

Trong quá trình cải cách giáo dục ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trong dạy và học là hướng đi mang tính chiến lược. Trong những năm qua, các địa phương, trường học và giáo viên cả nước đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học (HĐDH) và đã đạt được những kết quả nhất định. Nghiên cứu này đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên trung học phổ thông được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước (N=258). Kết quả cho thấy mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên ở mức thấp, có đến đến 24.03% giáo viên chưa từng ứng dụng CNTT trong HĐDH. Kỹ năng sử dụng máy tính, thái độ, và điều kiện tiếp cận với CNTT của giáo viên ở mức tốt. Tuy nhiên, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng của giáo viên, ở các trường là thấp. Nghiên cứu cũng đã tìm ra 06 yếu tố ảnh hưởng tới mức độ ứng dụng CNTT trong HĐDH của giáo viên.

Từ khóa: CNTT; trung học phổ thông; dạy và học; tỉnh Bình Phước.

Abstract:

In the process of reforming education in Vietnam, the application of information and communications technology (ICT) to teaching and learning activities is the strategic direction. Over the years, localities, schools and teachers in Vietnam have actively promoted the use of ICT in teaching activities. As a result, some initial results have been achieved. The study on the assessment of high school teachers’ ICT application in Binh Phuoc (N=258) shows that the level of ICT application to teaching activities is low; 24.03% teachers had never used ICT in teaching. Besides, the high level of basic computer skills, attitude to ICT use in teaching and ICT accessibility was found. However, education-related software proficiency at schools was at low level. The study also determined six factors affecting the level of ICT application to teaching activities.

Keywords: information technology; high school; teaching and learning; Binh phuoc Province.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng