XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ VIỆC DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC LỤC ĐỊA

Making the electronic map for teaching and learning the subject of the physical geography of continents
Tác giả: ThS. Hồ Phong,

Tóm tắt:

Việc giảng dạy và học tập bộ môn Địa lý tự nhiên các lục địa ở trường đại học, trong một thời dài đã tồn tại nhiều bất cập về nguồn tài liệu, phương tiện, đặc biệt là hệ thống các bản đồ chuyên đề đang hết sức thiếu thốn. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả học tập của sinh viên. Qua nhiều năm chuẩn bị và tích luỹ nguồn tư liệu, mới đây, chúng tôi đã xây dựng và hoàn tất bản đồ điện tử về các loài thực vật, động vật tự nhiên bản địa chính trên tất cả 6 châu lục của thế giới. Việc sử dụng thử đã được triển khai và đã thu được một số kết quả cụ thể như sau: Thời lượng dạy học trên lớp dành cho thuyết trình rút gọn được đáng kể, trong khi đó khả năng lĩnh hội kiến thức của sinh viên tăng lên rõ rệt; Đồng thời, ý thức học và tự học cũng được nâng cao. Sinh viên trở nên tích cực, chủ động và năng nổ hơn, vì vậy, kết quả học tập tốt hơn.

Từ khóa: Địa lý tự nhiên các lục địa; bản đồ điện tử; thực vật, động vật tự nhiên bản địa.

Abstract:

Teaching and learning the physical geography of continents at university have had many shortcomings for a long time, which are the lack of learning resources, facilities and especially the serious lack of a system of specialist maps. This has had significant impacts on the quality and effectiveness of students’ learning. After the resources have been prepared and accumulated for years, recently the electronic map about native natural plants and wild animals on all 6 continents of the world has been completed. The trial has been implemented and has obtained some results as follows: Time for teaching in class by speech method is significantly reduced, while students’ ability to acquire knowledge increases significantly; At the same time, the sense of learning and self-learning are also enhanced. Students become more positive, proactive and more diligent, which results in the better learning outcomes.

Keywords: Physical geography of continents; electronic map; native plants; native wild animals.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Hồ Phong
16(03) - 20155525-09-15
216(03) - 201512425-09-15
3
Tác giả: ThS. Hồ Phong
14(01) - 201510031-03-15