HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Guidance on designing electronic history lessons in secondary school

Tóm tắt:

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học và các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là cần thiết. Với môn lịch sử, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lại càng cần thiết vì nó giúp giáo viên truyền tải nhiều nguồn tư liệu khác nhau để học sinh rút ra kiến thức cho mình và sử dụng nó một cách tích cực và sáng tạo. Nếu ứng dụng tốt, công nghệ thông tin góp phần đưa giáo dục Việt Nam lên tầm cao mới.

Từ khóa: dạy; học; công nghệ thông tin; lịch sử.

Abstract:

Information Technology is a collection of scientific methods and modern technical means. Today, the application of information technology to teaching is necessary. As for history, the application of information technology to the teaching process enables teachers to convey many different resources to students, which helps the students to acquire more knowledge and use it in a positive and creative way. If applied well, information technology will contribute to the development of the Vietnamese education.

Keywords: teaching; learning; information technology; history.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng