Evaluating the training quality at University of Education, The University of Danang by polling graduates’ opinion

Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp

Tóm tắt:

Bài báo trình bày những đánh giá, nhận xét của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cho các nội dung của khóa học bao gồm những nội dung về mục tiêu, chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên; mức độ đáp ứng yêu cầu của khóa học; công tác quản lý, phục vụ đào tạo; công tác hỗ trợ người học và những nhận xét chung của sinh viên về khóa học, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp để phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Abstract:

This article presents the evaluation and remarks of the graduates of University of Education, The University of Danang. The remarks were made on the contents of the course, including the objectives and training programs, academic staff; the level of meeting the requirements of the course; the training management and the service for training works, the support for students, and the general comments of students on the course. Basing on this, we formulate the solutions to promote the strengths and overcome the weaknesses in order to constantly improve the training quality of University of Education - The University of Danang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20181730-09-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).201810030-03-18
426(05).201710130-12-17
525(04).20178530-12-17
621(04).20169930-12-16
711(02) - 20149420-06-14
811(02) - 201411020-06-14
910(01) - 20147815-04-14
108(03) - 201311315-10-13
117(02) - 201310115-06-13
126(01) - 20137815-03-13
136(01) - 20137815-03-13
145(04) - 201212215-12-12
154(03)- 201212115-09-12
164(03)- 201211415-09-12
172(01) - 201212315-03-12
182(01) - 201212315-03-12
192(01) - 201212315-03-12