NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DỰA TRÊN CHUẨN WEB 2.0 VÀ CÔNG NGHỆ DOTNET

Building and developing the University of Danang student information management system based on the web 2.0 standard and dotnet technology
Tác giả: Huỳnh Minh Sơn,

Tóm tắt:

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin học sinh sinh viên (HSSV) Đại học Đà Nẵng (University of Danang Student Information Management Systems- viết tắt là UDIMS) và kết quả triển khai ứng dụng trong thực tế tại Đại học Đà Nẵng và các trường,đơn vị thành viên. UDIMS được xây dựng gồm phần mềm tác nghiệp và website trực tuyến dựa trên chuẩn web 2.0 và công nghệ dotnet dùng ngôn ngữ VB.NET, ASP.NET, XML và hệ cơ sở dữ liệu SQL Server… Đối tượng ứng dụng và cập nhật thông tin trên UDIMS là học sinh, sinh viên và giáo viên chủ nhiệm sẽ dùng các ứng dụng chạy trên nền web, còn các Nhóm điều hành và chuyên viên sẽ ứng dụng phân mềm tác nghiệp để điều hành, xử lý thông tin trên hệ thống.

Từ khóa: hệ thống quản lý thông tin; UDIMS; công tác học sinh; sinh viên; website trực tuyến; cơ sở dữ liệu; công nghệ dot.net; thiết bị server; Đại học vùng đa cấp; ĐHĐN.

Abstract:

This paper presents the outcomes of building the University of Danang Student Information Management Systems – UDIMS and the result of its practical applications in real life at UD and its affiliated schools. UDIMS is built on operational software and online website based on Web 2.0 standards and dotnet technologies using VB.NET, ASP.NET, XML language and SQL database systems... The main subjects using and updating the information on UDIMS are the students and their supervisors who will be using these web-based applications. At the same time, the management teams and other specialists will apply this operational software to managing and processing information on the system.

Keywords: information management system; UDIMS; student affairs; online website; database; dot.net technology; server device; multi-level regional universities; the University of Danang (UD).

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng