PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

Developing the nursery children’s observational ability through games in some math learning activities

Tóm tắt:

Quan sát là một trong những thuộc tính tâm lý quan trọng của nhân cách, là hình thức cao nhất của tri giác và là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục nhận thức. Do đó việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực quan sát có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của con người, nhất là đối với trẻ em. Trò chơi học tập trong hoạt động làm quen với toán không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, khả năng chú ý; ghi nhớ và so sánh… mà đặc biệt còn giúp trẻ phát triển khả năng quan sát. Khả năng này không chỉ giúp trẻ tiến bộ trong khi hình thành và củng cố các biểu tượng toán học sơ đẳng mà còn biết ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy trong sinh hoạt và trong cuộc sống.

Từ khóa: trò chơi; quan sát; biểu tượng; toán học sơ đẳng; khả năng.

Abstract:

Observation is one of the important psychological attributes of personality, the highest form of awareness and also one of the most important tasks of cognitive education. Therefore, discovering and developing the observational ability is meaningful for the comprehensive development of human beings, especially for children‘s development. Playing games in some math activities not only helps children develop their abilities to think, concentrate, memorize, compare things… but also enables them to develop their observational ability. While the children are leaning some basic mathematical symbols, this special ability will help them improve their knowledge. Besides, the children will be able to adapt to their living surrounding easily and quickly.

Keywords: game; observation; symbol; basic math; ability.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 201510731-03-15
212(03) - 201410820-09-14