XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ HỘP (BOXPLOT) BẰNG PHẦN MỀM SPSS VÀ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

Using spss software to build box plot in researching and teaching social – economic geography

Tóm tắt:

Biểu đồ là công cụ rất quan trọng và phổ biến trong dạy học và nghiên cứu địa lí. Sử dụng và phổ biến các tính năng của SPSS trong dạy học và nghiên cứu địa lí là rất quan trọng, trong đó có việc sử dụng các dạng biểu đồ. Chúng ta có thể xây dựng dạng biểu đồ một cách nhanh chóng và tiện lợi bằng Excel. Tuy nhiên, đối với dạng biểu đồ hộp, bên cạnh việc xây dựng biểu đồ thì vấn đề xử lí, phân tích số liệu cũng rất quan trọng. Vì vậy, phần mềm SPSS được tác giả lựa chọn. Bài viết đã tập trung trình bày khá chi tiết về cách thức xây dựng và ý nghĩa biểu hiện của dạng biểu đồ hộp trong SPSS, đồng thời đưa ra ví dụ minh họa về việc vận dụng cụ thể trong phân tích một vấn đề của Địa lí kinh tế - xã hội.

Từ khóa: SPSS; biểu đồ; biểu đồ hộp; địa lí kinh tế - xã hội; giảng dạy

Abstract:

Charts are a very important and popular tool for teaching and researching geography. Using and applying features of SPSS to teaching and researching geography are essencial, including the use of the charts. A chart can be built quickly and conveniently by Excel. Especially for the box charts, besides building a chart, processing and analyzing data are also important. Therefore, SPSS software is selected. The article focuses on how to build the box plot and the expression meaning of the box chart in SPSS, and gives illustrative examples of the application of the software to analyzing the economic – social geograhy problem.

Keywords: SPSS; chart; box plot; economic – social geography.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 201510725-09-15
215(02) - 20152630-06-15
313(04) - 2014120-12-14