THỂ THƠ “PHÚ ĐẮC” TRONG THƠ NGỰ CHẾ CỦA HOÀNG ĐẾ MINH MỆNH

“Phu Dac” form in Ngu Che poetry by King Minh Menh

Tóm tắt:

Trong quá trình nghiên cứu thơ ngự chế của vua Minh Mệnh, chúng tôi nhận thấy trong hơn 3600 bài thơ hiện còn có 87 bài thơ được vua làm theo lối “phú đắc”. Đây là thể thơ ít người làm, chủ yếu dùng trong văn chương khoa cử. Những bài thơ làm theo thể loại này đều có hai từ “phú đắc”. Đây là thể thơ khó bởi vì người làm cần phải am hiểu nội dung của một ý, một câu thơ khác, hoặc là một câu tục ngữ, phong dao, một thành ngữ. Người làm phú đắc cần diễn cho rõ và hết ý đầu bài, theo đầu bài thực sát mà không được phạm đề. Giải thích và phát triển ý của một câu ca dao hay một câu thơ bằng một bài thơ, nhưng nội dung phải phù hợp với đề tài của đầu đề bài thơ.

Từ khóa: thơ ngự chế; vua Minh Mệnh; thể thơ phú đắc; thơ ngũ ngôn; bài luật

Abstract:

During the process of researching Ngu che Poetry by King Minh-Menh, it was found that there were 87 of 3600 poems that were composed based on the "Phu dac" form. This form was not popular and used mainly in literature examinations. The words “Phu dac” always exist in this form of poetry. This is a difficult form because the poets must have a good understanding of the content of an idea, another line or a proverb, a folk poem and an idiom. The “Phu dac” poets need to express the topic clearly and fully without violating the rules of form and content. Besides, they have to clarify and develop an idea of a folk poem or a poem line provided that the content is suitable for the topic of the poem title.

Keywords: Ngu che poetry; King Minh Menh; Phu dac poetry; limerick poetry; poetry rules.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20153925-09-15
215(02) - 20155130-06-15
312(03) - 20144020-09-14
411(02) - 20145320-06-14