Assessing student perceptions in Danang City for learning history, culture directly at Cham Sculpture Museum

Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử, văn hóa trực tiếp tại bảo tàng điêu khắc Chăm

Tóm tắt:

Nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn lịch sử, văn hóa là mục tiêu quan trọng trong đào tạo nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học hiện nay. Thành phố Đà Nẵng với ưu thế có bảo tàng Điêu khắc Chăm là điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả giảng dạy các bộ môn lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những tri thức có liên quan đến lịch sử, văn hóa Chămpa thông qua việc sử dụng hệ thống tư liệu của bảo tàng. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi tiến hành đánh giá nhận thức của sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp sư phạm cho phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học.

Abstract:

At present, increasing the quality of teaching subjects of history and culture is an important goal in training university students of social sciences and humanities. With the advantage of having the Cham Museum, Danang has the favourable condition to enhance the teaching efficiency of all subjects of history, culture, especially the knowledge relating to the history and culture by using the system of materials from this museum. In order to attain this goal, we evaluated the university students’ awareness in Danang city in order to use the evaluation results as the practical base for formulating the pedagotical solutions which are suitable for the practice of university education.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
235(04).20196229-12-19
334(03).20196430-09-19
431(05).201830-12-18
526(05).20174430-12-17
624(03).20179930-09-17
716(03) - 20157825-09-15
89(04) - 201331-12-13
9
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang
8(03) - 20139315-10-13
108(03) - 20137415-10-13
115(04) - 20128315-12-12
125(04) - 20128315-12-12
132(01) - 20127115-03-12
142(01) - 20127815-03-12