PHÁT TRIỂN MẠNG XÃ HỘI GIÁO DỤC HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

The development of an educational social network supporting students at Faculty of Information Technology at International University – Vietnam National University, Ho Chi Minh city
Tác giả: ThS. Đỗ Vĩnh Trúc,

Tóm tắt:

Mạng xã hội (MXH) đã được sử dụng thành công trong giáo dục, đặc biệt là trong đào tạo kiến thức xã hội. Tuy nhiên, việc dùng các MXH phổ biến như Facebook hay Twitter để cung cấp các khóa học, có nhiều hạn chế về hiệu quả trong giảng dạy và học tập do thiếu sự hỗ trợ của các dịch vụ phục vụ giáo dục. Việc phát triển một MXH giáo dục có thể cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho việc đào tạo trong một trường đại học là việc cần thiết. Bài báo này mô tả phương thức phát triển của một MXH giáo dục có tích hợp tính năng xã hội của các MXH phổ biến và các tính năng học thuật của giáo dục. Việc xây dựng MXH giáo dục đã cho thấy lợi thế nhất định của nó so với việc triển khai trên các MXH thông thường hay việc sử dụng hệ thống quản lý học tập (HTQLHT).

Từ khóa: Mạng xã hội; Mô hình hóa người dùng; Facebook; Hệ thống quản lý học tập; Học tập kết hợp.

Abstract:

Social Networks (SNs) have been successfully used in education, particularly in social knowledge training. However, using universal SNs, such as Facebook or Twitter, to deliver courses has limited the effect of education and training due to the lack of support from educational services. It is necessary to develop an educational SN that can provide a better support for education in universities. This paper describes the development of an educational SN integrating social features of SNs with academic features of educational training. The developed educational SN has shown certain advantages in comparison with the deployment of universal SNs or the usage of Learning Management Systems.

Keywords: social networking; user modeling; Facebook; learning management system; blended-Learning.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 20151531-03-15