SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP ĐỂ XÂY DỰNG LÁT CẮT ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ GIẤY, PHỤC VỤ VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Building a topographic transect on the hard map with the Adobe Photoshop software for the study of physical geography
Tác giả: ThS. Hồ Phong,

Tóm tắt:

Hiện tại, đối với sinh viên Địa lý ở trường đại học nói chung và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng nói riêng, việc xây dựng lát cắt địa hình trên bản đồ giấy (bản đồ analog) phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu đang gặp khó khăn. Phương pháp đang được sử dụng thường là phương pháp thủ công truyền thống, tốn nhiều công sức nhưng chất lượng rất hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, chúng ta có thể sử dụng các tính năng của phần mềm Adobe Photoshop và sự hỗ trợ của máy tính để tạo ra các lát cắt như mong muốn, đảm bảo tính chuẩn xác về nội dung và tinh xảo về kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên làm bài tập, thực hành xây dựng lát cắt, đồng thời, đem đến cho sinh viên sự hứng thú, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong học tập. Phương pháp này cần trải qua 9 bước cơ bản với 18 thao tác kỹ thuật khá đơn giản.

Từ khóa: Lát cắt địa hình; xây dựng Lát cắt; Adobe Photoshop; bản đồ cứng; địa lý tự nhiên

Abstract:

Currently, Geography Faculty students at universities in general and University of Education – The University of Da Nang in particular are faced with difficulties in constructing a topographic transect on the hard map (analog map) for the purpose of learning and doing researching. The method in use at present is the traditional handicraft method which consumes a lot of effort but brings back very limited quality. To improve this situation, we can use the features of the Adobe Photoshop software and computer support to create good transects as expected, which ensure content accuracy and engineering sophistication; helping students to do their homework, practise transectbuilding, and at the same time making them excited, positive and creative in their learning. This method includes nine basic steps with 18 simple technical operations.

Keywords: topographic transect; transect construction; Adobe Photoshop; hard map, physical geography.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Hồ Phong
16(03) - 20155525-09-15
216(03) - 201512425-09-15
3
Tác giả: ThS. Hồ Phong
10(01) - 20148915-04-14