SỰ KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN TRÊN PHƯƠNG DIỆN NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT

The combination of tradition and modernity in novels by Mo Yan in the aspect of novel language
Tác giả: ThS. Tạ Thị Thủy,

Tóm tắt:

Trên hành trình sáng tác, Mạc Ngôn đã sớm khẳng định cho mình một phong cách riêng, một lối đi riêng “khác với những người khác, và cũng khác với các nhà văn Phương Tây, các nhà văn Trung Quốc”. Một trong những yếu tố khẳng định văn tài của Mạc Ngôn chính là nghệ thuật xây dựng tiểu thuyết dưới góc nhìn liên văn hoá với việc kết hợp nhuần nhuyễn và hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Trên phương diện ngôn ngữ tiểu thuyết có thể thấy sự kết hợp này được thể hiện vô cùng phong phú. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi tập trung tìm hiểu sự hòa quyện giữa hai yếu tố Đông – Tây trong tiểu thuyết của nhà văn trên phương diện ngôn ngữ. Qua đó thấy được sự phá cách trong yếu tố nghệ thuật hiện đại mang tính tân kỳ nhưng vẫn đậm chất dân gian.

Từ khóa: Mạc Ngôn; tiểu thuyết; truyền thống; hiện đại; ngôn ngữ.

Abstract:

In the early days of his writing journey, Mo Yan established his own style - his way which was "different from those of other people as well as other Western writers and Chinese writers". One of the elements that helps to establish Mo Yan's writing talent is his art of creating novels from the intercultural perspective with clever and harmonious combination of tradition and modernity. In the aspect of his novel language, it could be seen that this combination has been richly demonstrated to a great extent. Within the scope of this paper, we focus on investigating the blending and weaving of the two factors East - West in his novels in the language aspect, thereby discovering a breakthrough in the elements of modern arts which is not only characterized by freshness but also brimming with folk style.

Keywords: Mo Yan; novel; tradition; modernity; language.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20168430-09-16
212(03) - 20144720-09-14