NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA

Researching fishery waste water treatment with electrocoagulation

Tóm tắt:

Nước thải của hoạt động chế biến thủy sản thường chứa một hàm lượng lớn chất hữu cơ cần phải xử lý. Trong nghiên cứu này, nước thải của hoạt động chế biến thủy sản được nghiên cứu xử lý bằng phương pháp keo tụ điện hóa với các điện cực kim loại hòa tan. Mẫu nước thải nghiên cứu được lấy tại một số khu vực hoạt động chế biến thủy sản ở thành phố Đà Nẵng. Các thông số ảnh hưởng đến hiệu quả tách loại COD như mật độ dòng điện, pH dung dịch xử lý, tốc độ khuấy trộn đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở mật độ dòng 1mA/cm2 hiệu suất tách loại COD là cao nhất trên 80%; pH dung dịch bằng 7 là tối ưu cho việc đảm bảo sự ổn định của hệ keo, đạt hiệu suất tách COD cao; nhiệt độ từ 30 – 400C và thực hiện bơm lọc tuần hoàn nước thải đã cải thiện hiệu quả xử lý.

Từ khóa: Keo tụ điện hóa; nước thải thủy sản; điện cực Al hòa tan; khử COD; hệ keo;

Abstract:

Fishery waste water often contains a high amount of organics that should be treated. In this research, fishery waste water was treated via electrocoagulation with dissolved metal electrodes. The samples were collected from some fishery processing sites in Da Nang city. The parameters influencing the COD removal efficiency such as the current density, the solution pH, the stirring speed were investigated.The results showed that the highest COD removal efficiency obtained was above 80% with a current density of 1mA/cm2. The fact that the solution pH equalled 7 was optimal for keeping the stabilization of the colloid and the high efficiency of the COD removal. The temperature from 30oC to 40oC and the recycled filter pumping of the waste water could improve the efficiency of the treatment.

Keywords: electrocoagulation; fishery waste water; dissolved Al electrode; COD removal; colloid.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 2015630-06-15
23(02) - 20122315-08-12