CÁC HIỆN TƯỢNG LÁY TIẾNG VIỆT

Rhyming patterns in the Vietnamese language

Tóm tắt:

Láy là một trong những phương thức ngữ pháp chủ yếu của tiếng Việt. Phương thức này có mặt trong cả các bình diện hình thái và cú pháp. Không quá phức tạp nhưng vì khác cấp độ nên phương thức láy trong tiếng Việt tương đối đa dạng. Nghiên cứu toàn bộ phương thức này trong tiếng Việt, có lẽ, cần phải có một chuyên luận. Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ nêu khái lược các hiện tượng của phương thức ngữ pháp này. Ở bình diện hình thái, chúng tôi xem từ láy là một yếu tố "tâm" để nhận dạng các hiện tượng "biên" (từ ghép mang hình thức láy, từ láy có phụ âm đầu là âm tắc thanh hầu). Ở bình diện cú pháp, chúng tôi lược tả về các dạng thường gặp của chúng (dạng láy của từ, hiện tượng "iếc hoá", hiện tượng nói láy).Láy là một trong những phương thức ngữ pháp chủ yếu của tiếng Việt. Phương thức này có mặt trong cả các bình diện hình thái và cú pháp. Không quá phức tạp nhưng vì khác cấp độ nên phương thức láy trong tiếng Việt tương đối đa dạng. Nghiên cứu toàn bộ phương thức này trong tiếng Việt, có lẽ, cần phải có một chuyên luận. Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ nêu khái lược các hiện tượng của phương thức ngữ pháp này. Ở bình diện hình thái, chúng tôi xem từ láy là một yếu tố "tâm" để nhận dạng các hiện tượng "biên" (từ ghép mang hình thức láy, từ láy có phụ âm đầu là âm tắc thanh hầu). Ở bình diện cú pháp, chúng tôi lược tả về các dạng thường gặp của chúng (dạng láy của từ, hiện tượng "iếc hoá", hiện tượng nói láy).

Từ khóa: láy; từ ghép mang hình thức láy; dạng láy của từ; iếc hóa; nói láy.

Abstract:

Rhyming is one of the major grammatical modes in the Vietnamese language, which is present in all syntactic and morphological aspects. Vietnamese rhyming is not highly complicated, but relatively diverse due to its appearance at different levels. A thorough study of this mode in Vietnamese probably requires a specialized research work. Within the scope of an article, we can only present a brief overview of the rhyming patterns. At the morphological level, we consider rhyming words as the “central bases” for the identification of “marginal” phenomena (i.e. compounds with rhyming forms, rhyming words with initial glottal stop sounds). At the syntactic level, we briefly describe their commonly used forms (e.g. the rhyming patterns of words; the use of “iec” as a rhyming pattern; and the spoken rhyming pattern).

Keywords: rhyming; compounds with rhyming forms; rhyming patterns of words; the use of “iec” as a rhyming pattern; the spoken rhyming pattern

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20203930-03-20
235(04).20193829-12-19
322(01).20175531-03-17
417A(04) - 20157401-11-15