Thiết kế chương trình giáo dục học mầm non theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

Designing a program for early childhood education in the performance - based approach
Tác giả: ThS. Lê Thị Hằng,

Tóm tắt:

Trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục con người giáo dục mầm non giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để giúp người học sau khi ra trường đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, cách thiết kế chương trình theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện được đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây. Cách thiết kế chương trình này đòi hỏi giáo dục phải gắn liền với thực tiễn đời sống. GVMN được ví như là người thầy đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách ở trẻ em. Trong quá trình được đào tạo ở trường đại học sư phạm, môn Giáo dục học mầm non được xem là một môn học “cốt lõi”, đặc trưng, mang tính chất ứng dụng, có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện “tay nghề” cho người giáo viên mầm non tương lai. Giáo dục học mầm non không chỉ cung cấp cho sinh viên mầm non hệ thống lý luận về giáo dục và dạy học mà còn rèn luyện tư duy và kĩ năng sư phạm, từ đó giúp sinh viên hình thành và phát triển những tình cảm

Từ khóa: giáo dục học; tiếp cận năng lực; thiết kế; chương trình; sinh viên.

Abstract:

In the whole human educational cause, early childhood education plays a role of great importance. To help students meet practical needs after graduation, in recent years, special attention has been paid to the designing of a program in the performance - based approach. This task requires education to be closely attached to the reality of life. Preschool teachers are compared to the first ones who lay the foundation for the development of children’s personality. In the training process at the university of education, early childhood education is considered to be a "core", distinctive and applicable subject which plays an important role in fostering "the skill" for the future preschool teachers. Early childhood education not only provides students with a system of theories on preschool education and teaching but also betters their pedagogical and thinking skills, which helps students to form and develop their emotions, ethics and professional ideals.

Keywords: education; competence - based approach; designing a program; performance - based competence.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng