THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

Designing experiments to help enhance 5-6 year old children’s scientific exploration activities in nursery schools

Tóm tắt:

Hoạt động khám phá khoa học là hoạt động giúp trẻ nhận biết về các sự vật, hiện tượng ở xung quanh. Trong hoạt động khám phá khoa học, trẻ trải qua việc học là trải qua một tiến trình tìm tòi, khám phá, thử nghiệm và sáng tạo. Điều này giúp trẻ hình thành các năng lực tư duy, khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề, nuôi dưỡng lòng say mê khám phá, đấy là những tiền đề cần thiết cho trẻ trong suốt cuộc đời. Nếu đưa những thí nghiệm vào hoạt động khám phá khoa học, biến những hoạt động này thành những hoạt động khám phá bổ ích thì trẻ sẽ trở thành nhân tố chủ động trong việc chiễm lĩnh tri thức. Đối với trẻ 5-6 tuổi ở trường Mầm non, thay vì cung cấp kiến thức theo con đường có sẵn, việc thiết kế thí nghiệm trong hoạt động khám phá khoa học là một phương thức giáo dục bổ ích, hiệu quả.

Từ khóa: thí nghiệm; khám phá; hoạt động; thiết kế; tổ chức

Abstract:

Scientific discovery is an activity that enables children to learn about things and phenomena around them. In scientific discovery activities, children’s experience is identical with undergoing a process of exploration, discovery, experimentation and creativity, which helps them form their thinking capacity, their judgment and problem solving skills as well as nurture their passion for discovery. These are preconditions necessary for children throughout their lives. If the experiments are applied to the activities of scientific discovery to make these activities become useful ones, the children will become active factors in the process of acquiring knowledge. For children aged 5-6 in nursery schools, instead of following the path of providing them with available knowledge, designing experiments in the activities of scientific discovery is a helpful and effective way.

Keywords: experiment; discovery; activities; design, organization.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 201511825-09-15
213(04) - 20147620-12-14