NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MÀNG POLYANILINE TRONG DUNG DỊCH CHỨA POLYVINYL ALCOHOL

Synthesis of polyaniline film in the solution containing polyvinyl alcohol

Tóm tắt:

Màng polyaniline (PANi) được chế tạo thành công trên nền thép thường bằng phương pháp điện hóa. Quá trình thực hiện qua một giai đoạn trong dung dịch chứa monomer aniline, oxalic acid và polyvinyl alcohol (PVA). Nền thép ban đầu không cần phải xử lý đặc biệt nào. Màng PANi/PVA có thể kết tủa trên nền thép thường, bám dính tốt. Tính chất oxi hóa khử của màng thể hiện khá rõ trên đường cong quét thế tuần hoàn. Phổ hồng ngoại (FTIR) thu được đã thể hiện PVA đã có trong màng PANi. Kết quả phân tích ảnh chụp hiển vi điện tử quét cho thấy vi cấu trúc màng đã được cải thiện rõ khi có mặt PVA. Kết quả phân tích điện hóa cho thấy khả năng bảo vệ kim loại của màng PANi/PVA được cải thiện đáng kể khi có mặt PVA trong màng; dòng ăn mòn đã giảm nhiều, thế ăn mòn đã chuyển dịch về phía dương hơn (-0,3 V). Điều này chứng tỏ rằng màng PANi/PVA tổng hợp được đã chuyển thép vào vùng thế thụ động.

Từ khóa: polyaniline; polymer dẫn điện; quét thế vòng tuần hoàn; ăn mòn; polyvinyl alcohol.

Abstract:

Polyaniline film (PANi) was successfully synthesized on mild steel by means of the electrochemical method. This one-step process was conducted in the electrolyte that consists of monomer aniline, oxalic acid, and polyvinyl alcohol (PVA). The mild steel substrate did not need to undergo any special treatment. The PANi/PVA film could precipitate and adhere well on the mild steel. The redox property of film was clearly demonstrated on the cyclic voltammogram. The FTIR analysis showed that PVA has been doped in PANi matrix. Results from the SEM image analysis indicated that the microstructure of the PANi/PVA film was considerably improved thanks to the presence of PVA. The results of the electrochemical measurement pointed out that the corrosion current was decreased to a great extent and the corrosion potential was shifted to the more positive potential (-0.3V). This proved that the PANI/PVA film has brought the steel substrate into a passive state.

Keywords: polyaniline; conductive polymer; cyclic voltammetry; corrosion; polyvinyl alcohol.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 2015731-03-15
23(02) - 20122315-08-12