NÉT ĐẶC SẮC TRONG THỦ PHÁP KỂ CHUYỆN CỦA VŨ TRINH QUA LAN TRÌ KIẾN VĂN LỤC

Distinctive features of Vu Trinh’s storytelling method through Lan Tri kien van luc

Tóm tắt:

Lan Trì kiến văn lục là một tác phẩm có giá trị về nhiều mặt. Bài viết này tập trung mô tả, phân tích những nét đặc sắc trong nghệ thuật kể chuyện của tác phẩm. Lan Trì kiến văn lục là một trường hợp tiêu biểu của văn xuôi trung đại Việt Nam. Về nội dung, cuốn sách ghi chép những điều quái lạ mà tác giả đã trải nghiệm; về hình thức, nó là sự dung hợp nhiều thể loại khác nhau. Tác giả đã tạo ra những nét mới mẻ cho thể loại truyện truyền kì của dân tộc. Dấu ấn rõ nét nhất chính là tính chất “hiện thực kỳ ảo” với thủ pháp kể chuyện đặc sắc. Nội dung tác phẩm của Lan Trì tuy nói về những chuyện “kiến văn”, nhưng lại tránh được lối “tạp lục”, không sa vào chi tiết vụn vặt khá phổ biến trong văn xuôi trung đại. Lan Trì kiến văn lục không chỉ là một tác phẩm tiêu biểu trong dòng mạch truyện truyền kỳ trung đại mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến văn học hiện đại chặng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Từ khóa: Vũ Trinh; truyền kỳ; truyện ký; kiến văn; trung đại.

Abstract:

Lan Tri kien van luc by Vu Trinh is a valuable work in many aspects. This paper focuses on describing and analyzing the distinctive features in the storytelling art of the work. Lan Tri kien van luc is a typical case of prose in the period of 11th - 19th centuries in Vietnam. In terms of its content, the book is a record of the author’s bizarre experience; in terms of its form, it is a combination of different genres. The author has created new features for such legendary stories of the Vietnamese people. The most remarkable hallmark is the "miraculous reality" feature with a distinctive storytelling method. The content of Lan Tri kien van luc talks about stories of “first-hand experiences”, but avoids using “miscellaneous styles”, and does not fall into trivial details which are common in the prose of the 11th - 19th century period. Lan Trì kiến văn lục is not only a typical work among the legendary stories in the 11th - 19th centuries, but it also has a profound influence on modern literature in the late nineteenth century and in the early twentieth century.

Keywords: Vu Trinh; legend; memoir; first-hand experiences; the 11th - 19th century period.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng