NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG CỦ NGHỆ VÀNG CHAM - PA - SẮC, LÀO VÀ SO SÁNH VỚI NGHỆ VÀNG KONTUM, VIỆT NAM

Determination of chemical composition in curcuma longa collected in Champasack province, Lao and the comparation to curcuma longa in Kontum, Vietnam

Tóm tắt:

Bài báo trình này kết quả nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong dịch chiết ethylacetat và aceton từ thân rễ nghệ vàng Cham-pa-sắc bằng phương pháp phân tích sắc kí khối phổ (GC-MS) với tổng 29 cấu tử đã được định danh. Cấu tử có hàm lượng định danh cao nhất là 1,3-Cyclohexadiene, 5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-, [S-(R*, S*)] - với 24,31%. Trong khi đó, tổng số lượng cấu tử đã được định danh trong tinh dầu là có 30 cấu tử. Cấu tử có hàm lượng định danh cao nhất là 1,3-Cyclohexadiene, 5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-,[S-(R*, S*)] – với 22,98%. Hàm lượng các cấu tử được định danh trong trong tinh dầu thân rễ củ nghệ vàng Cham-pa-sắc không khác nhau nhiều so với tinh dầu chiết tách từ thân rễ củ nghệ vàng Kon Tum.

Từ khóa: nghệ vàng Lào; tinh dầu nghệ; thành phần hóa học trong củ nghệ.

Abstract:

This paper presents the results of determination of chemical composition in the ethylacetat-aceton extract from curcuma longa collected in Champasack province, Lao using GC-MS method with 29 constituents were identified in total. The key constituent in the ethylacetat-aceton extract was 1,3-Cyclohexadiene, 5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-,[S-(R*, S*)] - 24,31%. Meanwhile, 30 constituents were indentified in the essential oil of curcuma longa with the highest designated constituent was 1,3-Cyclohexadiene, 5-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-,[S-(R*, S*)] - 22,98%. Concentration of the identified constituents in the essential oil of curcuma longa from Champasack was not far different to the ones extracted from curcuma longa in KonTum, Vietnam

Keywords: curcuma longa in Lao; essential oil of curcuma longa; chemical composition of Curcuma longa

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
131(05).20181330-12-18