QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ CỦA TỈNH QUẢNG NAM (VIỆT NAM) VỚI TỈNH SÊ KÔNG (LÀO) TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2014: THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG

The friendship and cooperative relationship between Quang Nam province (Vietnam) and Sekong province (Laos) from 1999 to 2014: Achievements and Prospects

Tóm tắt:

Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào được phát triển từ quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phomvihan cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trên cơ sở của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Lào, quan hệ của tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với Sê Kông (Lào) cũng đã được hình thành, phát triển qua những giai đoạn lịch sử hào hùng của hai dân tộc. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2014, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và mở ra những triển vọng hợp tác to lớn hơn trong tương lai. Điều này không chỉ góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh mà còn góp phần củng cố mối quan hệ giữa 2 quốc gia Việt - Lào ngày càng bền vững, trường tồn.

Từ khóa: Quảng Nam – Sê Kông; đối ngoại của tỉnh Quảng Nam; thành tựu và triển vọng của quan hệ hợp tác Quảng Nam -Sê Kông; quan hệ hợp tác; hợp tác hữu nghị đặc biệt

Abstract:

The special relationship between Vietnam and Laos has been developed from the traditional relation greatly nurtured by President Ho Chi Minh and Chairman Cayxon Phomvihan as well as the previous leaders and the people of the two countries. On the basis of the close relation between Vietnam and Laos, the relationship between Quang Nam province (Vietnam) and Sekong province (Laos) was established and has been fostered through the glorious historical periods of the two nations. Especially, during the period from 1999 to 2014, the cooperative relationship between the two provinces resulted in outstanding achievements in all fields and opened opportunites for greater cooperation in the future. This not only contributes to the exploitation of the potential and strengths of the two provinces but also helps to make the relationship between Vietnam and Laos more solid and everlasting.

Keywords: Quang Nam - Sekong; cooperative relationship; special friendship and cooperation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng