ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THỪA CỦA CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840)

The lineage characteristic of zen sects of Vietnamese buddhism in Minh Mang period (1820 – 1840)

Tóm tắt:

Dưới thời Minh Mạng, những tác động mạnh mẽ từ bối cảnh lịch sử và chính sách của triều đình đã làm cho Phật giáo Việt Nam phát triển với nhiều đặc điểm khác biệt so với các giai đoạn trước, mà biểu hiện rõ nét là việc truyền thừa của các thiền phái. Bài viết này trên cơ sở khái quát tình hình phát triển của các thiền phái Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng sẽ tập trung làm rõ đặc điểm truyền thừa của các dòng thiền, qua đó, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm của Phật giáo Việt Nam giai đoạn này cũng như giúp các cơ quan quản lý Phật giáo và tín đồ, chức sắc Phật giáo có cái nhìn tham chiếu trong việc phát triển đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.

Từ khóa: truyền thừa; dòng thiền; Minh Mạng; Việt Nam; thiền phái

Abstract:

Under the Minh Mang dynasty, the dramatic effects of the historical context and the policies of the court made Vietnamese Buddhism develop with many different characteristics compared to the previous periods, which were manifested through the lineage of zen sects. Based on an overview of the development of Vietnamese Buddhism zen sects under the Minh Mang dynasty, this paper analyzes the lineage characteristic of the zen sects, thereby contributing to the clarification of the characteristics of Vietnamese Buddhism in this period, helping to bring the religion management agencies, Buddhist dignitaries and followers a reference look to develop the religion in company with the nation.

Keywords: lineage; zen sect; Minh Mang; Buddhism; Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193330-03-19
228(02).20186830-06-18
326(05).20174030-12-17
423(02).20176330-06-17
516(03) - 20156425-09-15
610(01) - 20145315-04-14
72(01) - 20127815-03-12