“INFANT-DIRECTED SPEECH” VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA TRẺ EM

“Infant-directed speech” and child language development

Tóm tắt:

Ở Việt Nam hiện nay, vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều về tác động của dạng thức ngôn ngữ phi chuẩn “Infant-directed speech” đối với tiến trình thụ đắc ngôn ngữ của trẻ do thiếu hụt các nghiên cứu đánh giá cụ thể. Nhằm cung cấp cho các nhà giáo dục và người nuôi dưỡng trẻ có những định hướng ban đầu trong việc nhìn nhận vai trò của ngôn ngữ phi chuẩn trong giao tiếp với trẻ em, bài viết tổng hợp một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài về “Infant-directed speech”, qua đó soi chiếu vào tiếng Việt để xác định các hướng tiếp cận cơ bản nhằm đánh giá chính xác ý nghĩa của dạng thức ngôn ngữ này đối với sự phát triển của trẻ, góp phần cung cấp cứ liệu khoa học cho việc xây dựng các nội dung, biện pháp giáo dục ngôn ngữ cho trẻ em.

Từ khóa: Infant-directed speech (IDS); trẻ em; ngôn ngữ phi chuẩn; vai trò; phát triển ngôn ngữ.

Abstract:

In Vietnam, due to a lack of specific evaluation researches, there still remain several contradictory opinions on the impact of Infant - directed speech (IDS) - a non- standard form of language - on the infant’s process of language acquisition. To provide educators and childcare workers with some initial orientations for considering the role of IDS in communicating with children, this paper presents an overview of the results of IDS studies conducted outside Vietnam, and then applies them into the Vietnamese language to determine basic approaches for evaluating the significance of IDS to child language development, thereby contributing scientific data to the development of the contents and methods for teaching language to children.

Keywords: infant-directed speech; children; non- standard form of language; role; language development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
119(02).201610630-06-16