VẤN ĐỀ VĂN BẢN BỘ NGỰ CHẾ THI NHỊ TẬP CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT

Problems related to the second volume of Ngu Che Poetry by King Minh Menh in Da Lat

Tóm tắt:

Văn bản Ngự chế thi nhị tập hiện đang lưu trữ tại Đà Lạt là tập thơ thứ hai của vua Minh Mệnh, đây là bản in trực tiếp từ ván in đang bảo quản tại kho lưu trữ Đà Lạt. Tuy nhiên, khi nghiên cứu văn bản này, chúng tôi nhận thấy tình trạng văn bản lộn xộn, văn bản thơ vua Thiệu Trị để lẫn lộn sang thơ vủa Minh Mệnh, điều đó rất khó cho việc nghiên cứu về thơ Minh Mệnh. Do đó, để đảm bảo tính chính xác của văn bản, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu đối chiếu để xác lập một văn bản thơ ngự chế của vua Minh Mệnh được hoàn chỉnh về văn bản và nội dung. Cụ thể, bài viết sẽ đưa ra những tờ văn bản nhầm lẫn giữa thơ vua Minh Mệnh và thơ vua Thiệu Trị, bên cạnh đó là bổ khuyết các bài thơ bị mất cho văn bản ở Đà Lạt thông qua bản ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Từ đó làm tiền đề để tiếp tục nghiên cứu nội dung các bài thơ của văn bản này.

Từ khóa: thơ Minh Mệnh; văn bản học; Ngự chế thi nhị tập; Đà Lạt, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV.

Abstract:

The second volume of Ngu Che Poetry by King Minh Menh - the King’s second collection of poems, which was printed directly from the printing board, is now preserved in Da Lat archive. However, when we examined this collection, we found that it was in a state of disorder: King Thieu Tri’s poems had been mixed with King Minh Menh’s. Therefore, to ensure the accuracy of the collection, we tried to make a comparison for the purpose of identifying King Minh Menh’ Ngu Che Poetry in terms of content and text features. Specifically, this paper is to present the writing papers that cause confusion between King Minh Menh’s poetry and King Thieu Tri’s; besides, it fills the gaps of the lost poems in the Da Lat collection with the ones from the Institute of Han Nom Studies. All these serve as premises for further research into the contents of the poems in this collection.

Keywords: Minh Menh’s Poetry; the study of text; the second volume of Ngu Che Poetry; Da Lat, National Archives Centre N04

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 20155130-06-15
213(04) - 20145620-12-14
312(03) - 20144020-09-14
411(02) - 20145320-06-14