THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

The status of labour forces in Da Nang city

Tóm tắt:

Nguồn lao động là một trong những nguồn lực đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Bài báo tập trung chủ yếu phân tích nguồn lao động của thành phố dưới các góc độ về số lượng, chất lượng, cơ cấu, phân bố lao động và việc sử dụng lao động. Nghiên cứu cho thấy, Đà Nẵng có một lực lượng lao động khá dồi dào, chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ dân số và được bổ sung thường xuyên từ những luồng nhập cư; lao động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp với số giờ làm việc khá lớn; chất lượng lao động đang ngày càng được cải thiện. Trong thời gian tới, Đà Nẵng cần có những chiến lược và chính sách cụ thể để có thể sử dụng nguồn lao động một cách hiệu quả nhất.

Từ khóa: Đà Nẵng; nguồn lao động; số lượng lao động; chất lượng lao động; sử dụng lao động.

Abstract:

Labour force is one of the resources that play a decisive role for the development of Da Nang city. This paper mainly focuses on analyzing the city's labour force in terms of its quantity, quality, structure and distribution, and usage. The research results show that Da Nang has an abundant workforce, which accounts for a large proportion of the entire population and is often supplemented by immigration flows; the labour activites of the city are mostly in the services and industry sectors with a significant number of working hours and increasingly improved labour quality. In time to come, it is necessary for Da Nang to have strategies and specific policies in order to make the best use of its labour forces.

Keywords: Da Nang; labour force; labour quantity; labour quality; labour use.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 201510725-09-15
213(04) - 2014120-12-14
312(03) - 20146820-09-14