XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC GIẾNG SINH HOẠT TẠI MỘT VÀI HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỘC NINH - ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

Determining and evaluating the iron and maganese content in water from wells in some households at Loc Ninh commune, Dong Hoi city, Quang Binh province
Tác giả: ThS. Nguyen Mau Thanh,

Tóm tắt:

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao. Tuy nhiên, sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống, đặc biệt là với nguồn nước ngầm và nước sinh hoạt. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng sắt và mangan trong nước giếng sinh hoạt ở khu vực xã Lộc Ninh, Đồng Hới - Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 6,06%, độ thu hồi 98,6  101,3%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả này cho thấy hàm lượng trung bình của sắt và mangan tương đối thấp, lần lượt là 0,048 ppm và 0,041 ppm. Hàm lượng sắt và mangan trong nước đạt tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam.

Từ khóa: nước giếng; phương pháp AAS; sắt; mangan; tiêu chuẩn.

Abstract:

The more developed the society is, the higher the need for using clear water becomes. However, overpopulation, urbanization and rapid industrialization has caused high pressure for the environment, especially underground water sources and water for daily life activities. The atomic absorption spectrophotometric method (AAS) has been applied to the determination of iron and manganese content in the water from wells in some households at Loc Ninh commune, Dong Hoi city, Quang Binh province. This method has high repeatability with RSD < 6,07% and the recovery from 98,6% to 101,3% with a low limit of detection. This result shows that the average iron and manganese content in water is relatively low - 0,048 ppm and 0,041 ppm respectively. The iron and manganese content in the well water meets the allowed standards of Vietnam.

Keywords: well water; AAS method; iron; manganese; standard.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
125(04).20175730-12-17
220(03).20165430-09-16