NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA HAI VỊ LÃNH TỤ V.I. LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH

Similarities between the two leaders - V.I. Lenin and Ho Chi Minh

Tóm tắt:

Trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới, hiếm có một thời đại nào lại sản sinh ra hai vị lãnh tụ thiên tài đại diện cho hai trào lưu cách mạng của hai dân tộc anh hùng: cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là Vơlađimia Ilich Lênin và Hồ Chí Minh. Đáng nói hơn, trong cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của họ lại có những nét tương đồng. Với bài viết này chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh, những nét tương đồng đó: nơi sinh ra và tuổi ấu thơ; quãng đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng; đạo đức tác phong và tính nhân văn cao cả; lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với Lênin và Hồ Chí Minh...

Từ khóa: Điểm chung; nét tương đồng; lãnh tụ; I.V Lênin; Hồ Chí Minh

Abstract:

In the history of the world’s revolutionary movements, rarely did we find an age in which there existed two talented leaders as the two most outstanding representatives of the two revolutionary trends of the two heroic nations: the proletarian revolution and the national liberation revolution. They are Vladimir Ilyich Lenin and Ho Chi Minh. Remarkably, between them there are many things in common in their great working lives and their revolutionary causes. This paper presents those similarities in terms of their birthplaces, childhoods, revolutionary lives and leadership, morals and manners, noble humanity; it also mentions the people’s respect and admiration for Vladimir Ilyich Lenin and Ho Chi Minh...

Keywords: things in common; similarities; leaders; V.I. Lenin; Ho Chi Minh.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng