ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI TRONG TRỊ LIỆU BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TẠI CÔNG TY NGHIÊN CỨU VÀ THAM VẤN TÂM LÝ FAMILY ĐÀ NẴNG

Applying cognitive behavioural therapy to the treatment of patients with depression at Danang Family Research and Psychological Consultation Company

Tóm tắt:

Liệu pháp nhận thức hành vi cho những người trầm cảm đã được nghiên cứu nhiều trên thế giới tuy nhiên còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Bài báo này giới thiệu về một trường hợp sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi cho một bệnh nhân trầm cảm, trong đó có trình bày khái niệm về trầm cảm; liệu pháp nhận thức hành vi; mô tả ca; nguyên nhân vấn đề theo các cách tiếp cận khác nhau; quy trình một phiên trị liệu; đưa ra mục tiêu trị liệu, nội dung từng buổi trị liệu cũng như kết quả cuối cùng của trị liệu. Bài báo không chỉ mô tả rõ từng bước của liệu pháp nhận thức hành vi mà còn giúp chúng ta thấy được sự tiến bộ hàng tuần của người bệnh. Kết quả cuối cùng của trị liệu đó là một kết quả mang tính định lượng, điểm đầu vào và điểm đầu ra có sự chênh lệch lớn, mang lại niềm vui cho cả bệnh nhân và nhà trị liệu.

Từ khóa: trầm cảm; liệu pháp nhận thức hành vi; trị liệu; Công ty Nghiên cứu và Tham vấn tâm lý Family; Đà Nẵng.

Abstract:

In the world, much reseach has been done in cognitive behavioural therapy for patients with depression, which is still something novel in Vietnam. This paper introduces a case in which the cognitive behavioural therapy has been used for a patient with depression. it also presents the concepts of depression and cognitive behavioral therapy, describes the case, identifies the causes of the problems from many different approaches, points out the process of a therapy session, the objectives and contents of each therapy session as well as the final outcome of the therapy. This article not only provides a step-by-step description of the cognitive behavioural therapy but also helps us realize the weekly progress of the patient. The final result of the therapy is a quantitative one, with a big difference between the input point and the output point, bringing joy to both the patient and the therapist.

Keywords: depression; cognitive behavioural therapy; treatment; Family Research and Psychological Consultation Company; Danang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng