ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Applying GIS technology in land adaptability evaluation for agricultural development in Hoa Vang district, Da Nang city

Tóm tắt:

Nghiên cứu về đánh giá đất đai với sự hỗ trợ GIS là rất cần thiết nhằm nâng cao độ chính xác của nghiên cứu cũng như để đánh giá đúng, đầy đủ những tiềm năng đất đai, làm cơ sở cho việc định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thiết lập các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Với diện tích 2/3 là đồi núi và trung du, Hoà Vang được xem là vùng có tiềm năng đất đai đa dạng, đất chưa sử dụng chiếm diện tích lớn, đa số dân cư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.Tuy nhiên việc xác định và phân vùng khả năng thích hợp là cơ sở khoa học để thực hiện quy hoạch đất đai cho phát triển nông nghiệp vẫn chưa được thực hiện. Nghiên cứu này đã ứng dụng phương pháp đánh giá đất của FAO, công nghệ GIS và AHP để đánh giá phân hạng khả năng thích nghi đất đai cho phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang, bao gồm đánh giá thích nghi tự nhiên, thích nghi hiện tại và thích nghi chung. Kết quả đã xây dựng được các loại bản đồ đơn tính, bản đồ đơn vị đất đai với 94 đơn vị đất đai, bản đồ phân hạng thích nghi, bản đồ định hướng phát triển nông nghiệp của huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với đất nông nghiệp thì hạng ít thích nghi (S3) và không thích nghi chiếm diện tích rất lớn như lúa chiếm 92,2%; cây hàng năm 91,9%; cây lâu năm 96%. Nguyên nhân là do đối với đánh giá thích nghi tự nhiên thì yếu tố hạn chế là độ dốc trên 80 chiếm hơn 70% diện tích toàn huyện và đánh giá thích hiện tại thì diện tích 11 loại hình sử dụng đất không đánh giá như đất ở, đất rừng,vv. chiếm hơn 90% diện tích. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được định hướng phát triển nông nghiệp và phân bố cụ thể theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

Từ khóa: đánh giá đất đai; FAO; AHP; thích nghi đất đai; Hòa Vang; GIS.

Abstract:

Researching into land evaluation with GIS assistance is highly essential for the improvement of the accuracy of the research as well as the proper and sufficient evaluation of land potential, which serve as bases for orientating sustainable agricultural production development and establishing measures to improve land use efficiency. With two thirds of its area being mountainous and midland, Hoa Vang is considered an area of diverse land potential with unused land covering a large area; the majority of the population work in the agricultural sector. However, identifying and locating suitability, which is a scientific basis for the implementation of land planning for agricultural development, still remains unfulfilled. This research has applied FAO’s land evaluation method, GIS and AHP technologies to evaluate and classify land adaptability for the agricultural development of Hoa Vang district, which includes evaluation of natural, current and general adaptability. This has resulted in the birth of single-feature maps, and land-unit maps with 94 land units and adaptibility classification maps, maps orientating the agricultural development of the district. The research results show that, for agricultural land, the less adaptable type (S3) and the non-adaptable type (N) occupy a huge area; for example, rice accounts for 92.2%, yearly plants 91.9%, perennial trees 96%. The causes are as follows: for natural adaptability evaluation, the drawback - a slope of more than 80 - occupies over 70% of the area of the whole district; for current adaptability evaluation, the area of 11 types land use with no evaluation like residential land, woodland, etc. account for 90% of the area. The study also proposes an orientation for agricultural development and specific distribution for each communal administrative unit.

Keywords: land evaluation; FAO; AHP; land adaptability; GIS.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20152525-09-15
22(01) - 2012115-03-12