VẤN ĐỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

The issue of protecting independence and sovereignty of developing countries in the present context

Tóm tắt:

Chiếm khoảng 80% dân số và ¾ diện tích toàn cầu, các nước đang phát triển đang khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống quốc tế. Tuy nhiên, độc lập, chủ quyền của các nước đang phát triển luôn đứng trước nhiều thách thức đến từ những biến động của môi trường an ninh quốc tế; chính sách cường quyền của các nước lớn; quá trình toàn cầu hóa; sự cạnh tranh quyền lực của các nước lớn. Trong bối cảnh đó, để giữ được độc lập, chủ quyền, các nước đang phát triển cần xây dựng một nhà nước dân chủ, tiến bộ; tăng cường thực lực quốc gia; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các nước lớn... Bài viết phân tích những nhân tố tác động đến độc lập, chủ quyền và quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của các nước đang phát triển hiện nay.

Từ khóa: các nước đang phát triển; bảo vệ; độc lập; chủ quyền; thách thức.

Abstract:

Accounting for nearly 80% of the global population and occupying three quarters of the world’ area, the developing countries are affirming their roles in the global progress. However, the independence and sovereignty of these countries are often faced with many challenges stemming from upheavals in the international security environment, globalization, violence policies of big countries and power competition among them. In this context, in order to preserve their independence and sovereignty, the developing countries need to build democratic and progressive states, improve their real national strengths, struggle against the “peaceful evolution” of the powerful nations. This paper analyzes factors which influence the independence and sovereignty as well as the current process of struggling and defending the independence and sovereignty of the developing countries.

Keywords: developing countries; independence; sovereignty; protection; challenges.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng