ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Evaluating the economic efficiency of land use for structural transformation of plants in Hoa Vang district, Da Nang city

Tóm tắt:

Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất là một trong các công đoạn trong đánh giá đất đai. Đánh giá đúng hiệu quả kinh tế sử dụng đất có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phát triển nông nghiệp và quy hoạch phát triển nền kinh tế của địa phương: giúp lựa chọn đúng các loại hình sử dụng đất phù hợp với cây trồng từ đó làm cơ sở để đưa ra hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong từng giai đoạn. Hoà Vang là huyện duy nhất của thành phố Đà Nẵng phát triển sản xuất nông nghiệp, do vậy đây là nơi cung cấp lượng lương thực thực phẩm lớn và được xem là vành đai xanh của thành phố. Việc phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện là chính sách không chỉ phát triển kinh tế địa phương mà còn là cách thức giải quyết hàng loạt các vấn đề xã hội khác như giải quyết công ăn, việc làm, an sinh xã hội cho người dân nông thôn.

Từ khóa: hiệu quả kinh tế; sử dụng đất; loại hình sử dụng đất; Hòa Vang; sản xuất nông nghiệp

Abstract:

Assess the economic efficiency of land use is one of the stages of land evaluation. Properly assess the economic efficiency of land use have extremely important implications for agricultural development and planned development of the local economy: help choosing the right kinds of land uses consistent with the plant as a basis from which to arrive at an economic restructuring of agriculture in each period. Hoa Vang district is unique Danang agricultural development, so this is where this provides great food and is considered the city's green belt. The economic development of agricultural commodities in the district policy is not only local economic development but also as ways to address a range of social issues such as handling food, employment, welfare society for the rural population.

Keywords: Economic efficiency; land use; LUT; Hoa Vang; Agricultural production.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
122(01).2017131-03-17
22(01) - 2012115-03-12