CÔNG TÁC KHẢO HẠCH ĐỘI NGŨ QUAN LẠI DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802 -1885)

The task of examining the officialdom under the Nguyen dynasty (1802 – 1885)

Tóm tắt:

Triều Nguyễn là một trong những triều đại quan tâm xây dựng đội ngũ quan lại có chất lượng thời phong kiến Việt Nam. Đội ngũ quan lại dưới triều Nguyễn đã hỗ trợ đắc lực cho nhà vua xây dựng chế độ phong kiến tập quyền cao. Nhằm quản lí và nâng cao năng lực lực lượng quan lại của mình, triều Nguyễn đã có nhiều biện pháp để khắc chế và giám sát quan lại nhằm tránh tình trạng làm “cong vẹo luật pháp” hay hiện tượng “đánh cắp quyền lực” của nhà vua. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi nghiên cứu quy chế khảo hạch quan lại của các vua Nguyễn, tập trung vào 3 nội dung sau: định lệ thời gian khảo hạch; hiệu quả công việc và tư cách đạo đức của quan lại. Thông qua đó chúng tôi rút ra bài học cho công tác quản lí trong thời kì hiện nay.

Từ khóa: triều Nguyễn; quan lại; khảo hạch; đánh giá; quản lí.

Abstract:

The Nguyen dynasty was among the ones that paid attention to the establishment of a quality officialdom under Vietnamese feudalism. The mandarins of the Nguyen dynasty efficiently supported the emperors in building up a highly centralised feudal regime. With a view to manipulating and enhancing the capacity of their high-rank officials, the Nguyen emperors had many measures to constrain and supervise their officialdom for the purpose of avoiding the state of “bending the law” or “stealing emperors’ power”. Within the scope of this paper, we study the regulations for examining the Nguyen dynasty’s officialdom, which focus on three major contents namely fixed conventions on examination time, work efficiency and the officials’ moral behaviour, whereby we draw out lessons for the management task in our time.

Keywords: Nguyen dynasty; mandarin; examination; evaluate; management.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20185030-12-18
223(02).20172930-06-17