THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

Status and solutions to economic development in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tóm tắt:

Biển Việt Nam có khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ có 12 đảo được tổ chức thành đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện đảo Lý Sơn nằm chếch về phía Đông Bắc, cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi 15 hải lý (28km), trên con đường biển từ Bắc vào Nam ngay cửa ngõ của Khu Kinh tế Dung Quất và của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung; cách quần đảo Hoàng Sa (đảo Tri Tôn) 121 hải lý, cách đường hàng hải quốc tế gần nhất 90 hải lý. Vị thế này đã đưa huyện đảo Lý Sơn trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi có thể tận dụng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong những năm tới.

Từ khóa: phát triển kinh tế; chủ quyền quốc gia; huyện đảo Lý Sơn; hàng hải quốc tế; hành chính cấp huyện.

Abstract:

Vietnam’s sea consists of about 4000 islands of many types, but only in 12 islands including Ly Son island, Quang Ngai province are there district-level administrative units. Located slightly to the northeast, Ly Son island district is 15 nautical miles (28km) from the mainland of Quang Ngai province, on the coastal road from the North to the South, right at the gateway of Dung Quat economic zone as well as the whole area key economic area of Central Vietnam, 121 nautical miles fron the Paracel islands (Tri Ton), 90 knots from the international maritime route. Such a position has made Ly Son island district become an outpost administrative unit of the country, which plays the role of securing national sovereignty in the sea, and at the same time benefits from many favourable conditions to accelerate its economic development in the coming years.

Keywords: economic development; national sovereignty; Ly Son island District; international shipping; district-level administratation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
414(01) - 20152131-03-15
513(04) - 20141620-12-14
612(03) - 201411820-09-14
76(01) - 20136515-03-13
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11