Hệ thống quản lý khoa học tích hợp cho trường đại học

An integrated system for science management

Tóm tắt:

Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện đại, thống nhất với các quy trình, nghiệp vụ, được tự động hóa tối đa là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành tại các trường đại học, cao đẳng. Nhằm giảm thiểu các hạn chế và tăng cường tối đa hiệu quả trong công tác quản lý khoa học, nhóm tác giả đề xuất hệ thống quản lý tích hợp việc quản lý khoa học, tính giờ nghiên cứu khoa học, tạp chí khoa học, hội thảo khoa học và thi đua khen thưởng. Dữ liệu được khai báo một lần và sử dụng cho nhiều phân hệ khác nhau. Hệ thống cũng được tích hợp khả năng đăng nhập/ đăng xuất một lần với việc chứng thực tập trung. Hệ thống quản lý tích hợp đã được triển khai và mang lại nhiều hiệu quả trong việc quản lý khoa học tại một số đơn vị trong Đại học Đà Nẵng

Từ khóa: quản lý tích hợp; quản lý khoa học; tính giờ nghiên cứu khoa học; tạp chí khoa học; hội thảo khoa học; đăng nhập một lần

Abstract:

Building up a modern system for information management with unified processes and automated professional operations is a major solution to the improvement of the efficiency of management ad regulation at colleges and universities. To minimize limitations and maximize efficiency in science management, the authors of this paper propose an integrated system for managing science, calculating research time, operating scientific journals and scientific conferences, handling emulation and commendation. Data are input once and used for many different subsystems. Login and logout capacities are also integrated into the system with centralized authentication. The integrated management system has been implemented and brought back a great deal of efficiency in the management of science at member institutions of Da Nang University.

Keywords: integrated management; science management; caculating research time; scientific journals; scientific conferences; single sign-on (SSO)

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20197330-09-19
221(04).2016730-12-16
321(04).20161230-12-16
419(02).20161230-06-16