GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUAN NIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

Climate change education and the concept of integrating climate change content into teaching and learning at primary and secondary schools in Vietnam

Tóm tắt:

Ở Việt Nam, giáo dục biến đổi khí hậu (BĐKH) được xem là một trong những chiến lược quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng thích ứng, và phát triển năng lực ứng phó của người dân đối với BĐKH. Đưa nội dung BĐKH vào chương trình học phổ thông ở Việt Nam đang được thực hiện theo quan điểm tích hợp. Tuy nhiên, cơ sở khoa học để định hướng cho quá trình triển khai có hiệu quả giáo dục BĐKH ở địa phương vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu này trình bày tổng quan giáo dục BĐKH và các hướng tiếp cận, bao gồm tiếp cận “dựa vào sách giáo khoa” và tiếp cận “cộng sinh” được áp dụng trong điều kiện cụ thể của giáo dục Việt Nam.

Từ khóa: giáo dục biến đổi khí hậu; dạy học tích hợp; chương trình phổ thông; Việt Nam.

Abstract:

In Vietnam, climate change education is considered as one of the important strategies to raise people’s awareness, enhance their resilience, and strengthen their adaptive capacity to climate change. The concept of integrated teaching has been applied to the incoporation of climate change content into the curricula of primary and secondary schools in Vietnam. However, the scientific basis to effectively implement practical climate change education in localities is still limited. This study presents an overview of climate change education and various approaches, including the "textbook-based" approach and the "symbiosis" approach, which have been applied in the context of Vietnamese education.

Keywords: climate change education; integrated teaching; general education;Vietnam

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 201510930-12-15