PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO VÀ THỦY VĂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM PHỤC VỤ DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU

A method for making geomorphological maps and hydrological maps of Da Nang city via remote sensing images for the sake of teaching and doing research

Tóm tắt:

Bản đồ là công cụ rất quan trọng để dạy, học và nghiên cứu địa lý. Sự phát triển của khoa học địa lý không thể tách rời khoa học bản đồ. Trước đây, việc thành lập các bản đồ thường tốn nhiều thời gian, công sức và hiệu quả mang lại không cao. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là viễn thám và GIS đã giúp cho việc thành lập các bản đồ trở nên dễ dàng mang lại hiệu quả cao. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu chính là thành lập được các bản đồ địa mạo và thủy văn của thành phố Đà Nẵng từ ảnh viễn thám. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được một số bản đồ chuyên đề về địa mạo và thủy văn của thành phố. Đây là tài liệu rất quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề địa lý.

Từ khóa: viễn thám; bản đồ; địa lý; địa mạo; thủy văn.

Abstract:

Maps are crucial tools for teaching, learning and researching geography. The development of the geographical science cannot be separated from cartography. Formerly, map-making used to take a lot of time and effort but did not bring back high efficiency. The development of the information technology, especially remote sensing and GIS, has eased the establishment of maps, resulting in high efficiency. The main purpose of this research is to establish geomorphological maps and hydrological maps of Da Nang city by means of remote sensing images. The research findings help to build up a number of specialized maps in geomorphology and hydrology related to Da Nang city. This is a document of great importance for use in teaching, learning and researching geography.

Keywords: remote sensing; map; geography; geomorphology; hydrology.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).2016730-09-16
220(03).20164630-09-16
3
Tác giả: ThS. Hồ Phong
16(03) - 20155525-09-15
4
Tác giả: ThS. Hồ Phong
14(01) - 201510031-03-15
512(03) - 2014120-09-14
6
Tác giả: ThS. Hồ Phong
10(01) - 20148915-04-14
77(02) - 2013615-06-13
82(01) - 20121215-03-12