NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN SAPONIN CÓ TÍNH AXIT TRONG HẠT QUẢ GẤC TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Determination of acidic saponin extracted from the seeds of the momordica cochinchinensis planted in Danang city

Tóm tắt:

Bài báo trình này kết quả nghiên cứu xác định thành phần saponin có tính axit có trong hạt quả gấc trồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sự có mặt của nhóm chức axit cacboxylic trong dịch chiết hạt quả gấc bằng dung môi etanol được xác định bằng phổ hồng ngoại (IR). Thành phần, cấu trúc và hàm lượng các cấu tử chính trong hạt quả gấc được xác định bằng phương pháp phân tích sắc ký kết hợp khối phổ (GC-MS). Kết quả thu được cho thấy một số cấu tử chính có trong hạt quả gấc là: 2-Methoxyphenol; 2-Methoxy-4-Vinylphenol; 4-Methoxybenzoic; n-Hexadecanoic; Dibutylphtalat; 9,12-Octadecandienoic; trans-13-Octadecenoic; Ethyloleat; Ethyloctadecanoiat.

Từ khóa: chiết tách saponin; saponin có tính axit; hạt quả gấc; thành phần hóa học trong hạt gấc; điều trị vết bầm.

Abstract:

This paper presents the results of determination of acidic saponin in the seeds of the Momordica Cochinchinensis planted in Danang city. The presence of the carboxylic acid group in the ethanol solvent was determined via infrared spectroscopy (IR). The composition, structures and content of the main constituents in the sample were determined by Gas chromatography combined with mass spectrometry (GC-MS). Some key constituents in the sample were found as follows: 2-Methoxyphenol; 2-Methoxy-4-Vinylphenol; 4-Methoxybenzoic; n-Hexadecanoic; Dibutylphtalat; 9,12-Octadecandienoic; trans-13-Octadecenoic; Ethyloleat; Ethyloctadecanoiat.

Keywords: saponin extraction; acidic saponin; Momordica Cochinchinensis seeds; chemical composition in Momordica Cochinchinensis seeds; bruise treatment.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng