TỪ XƯNG HÔ TRONG GIAO TIẾP PHẬT GIÁO

Address terms in Buddhist communication

Tóm tắt:

Văn hóa Phật giáo Việt Nam là một bộ phận của văn hóa Việt Nam. Đặc trưng của văn hóa Phật giáo thể hiện rất rõ qua các mối quan hệ xưng hô trong giao tiếp. Ở bài viết này, chúng tôi tiến hành khảo sát từ xưng hô Phật giáo trên các bình diện giao tiếp sau: xưng hô trong mối quan hệ giữa hàng xuất gia với hàng xuất gia; giữa hàng xuất gia với hàng tại gia và người ngoài Phật giáo; giữa hàng tại gia với hàng tại gia. Lớp từ xưng hô trong giao tiếp Phật giáo tạo nên nét đặc trưng của đạo Phật đồng thời tạo nên sự phong phú cho hệ thống từ xưng hô tiếng Việt, sự đa sắc màu cho vườn hoa văn hóa dân tộc. Nghiên cứu từ xưng hô trong giao tiếp Phật giáo là tìm hiểu vốn từ ngữ đặc biệt của văn hóa Phật giáo nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.

Từ khóa: văn hóa; Phật giáo; từ xưng hô; hàng xuất gia; hàng tại gia.

Abstract:

Buddhist culture is part of the Vietnamese culture. The characteristics of Buddhist culture is clearly demonstrated through addressing forms in communication. This paper presents an investigation into Buddhist address forms in the following respects: among Buddhist monks; among Buddhist monks, Buddhists and people whose religion are not Buddhist; between Buddhists. Address terms in Buddhist communication have created the multi-color garden of Vietnamese address terms, vocabularies and culture. Research into address forms in the Buddhist community is to gain insight into the jargons of Buddhist culture in particular and Vietnamese culture in general.

Keywords: Culture; Buddhism; address term; Buddhist monks; Buddhists.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20133215-10-13
27(02) - 20132615-06-13
31(1) - 20115415-11-11
41(1) - 20115415-11-11