Effects of climate change on Da Nang city and solutions

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ gần đây đã làm tăng đáng kể những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính làm trái đât nóng dần lên, từ đó gây ra hàng loạt những thay đổi bất lợi và không thể đảo ngược của môi trường tự nhiên. Theo đó, biến đổi khí hậu mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng là thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21. Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (69%) của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến toàn bộ môi trường sống của con người và tự nhiên, tạo nên những thách thức to lớn đối với sự phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn, đặc biệt là đối với các đô thị ven biển, trong đó, Đà Nẵng được xem là một trong số các thành phố chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Nếu chúng ta không có những hành động kịp thời nhằm hạn chế, giảm thiểu và thích nghi, hậu quả đem lại sẽ vô cùng thảm khốc.

Abstract:

Human activities in recent decades has significantly increased the causes of the greenhouse effect leading to global warming, which has caused a series of adverse and irreversibile changes of the natural environment. Accordingly, climate change, especially global warming and rising sea level is the greatest challenge to the mankind in the 21st century. Vietnam is one of the five countries most heavily affected (69%) by the state of climate change and rising sea level. Climate change will impact directly and indirectly the whole human environment and the nature, creating huge challenges for urban development, rural residential areas, especially coastal cities. In particular, Da Nang is considered one of the most affected cities in Vietnam. If we do not have timely actions to minimize, mitigate and adapt to it, consequences would be extremely disastrous.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
122(01).2017131-03-17
216(03) - 20152525-09-15