TRUYỆN TRINH THÁM TRONG TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM

Detective stories in the process of modernization of Vietnam’s literature

Tóm tắt:

Truyện trinh thám (detective story) là những tác phẩm văn xuôi tự sự, lấy mục đích điều tra phá án của nhà thám tử (nhân vật chính) trong hành trình tìm kiếm sự thật làm trung tâm hứng thú nghệ thuật của nhà văn. Với chức năng là loại hình văn học giải trí, nên từ trước tới nay, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nó ít được giới nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, truyện trinh thám luôn có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với một bộ phận công chúng, đồng thời so với nhiều thể loại văn học khác, sự ra đời và phát triển của nó xét về phương diện lịch sử văn học là vấn đề rất đáng được quan tâm. Trọng tâm bài viết đi sâu tìm hiểu truyện trinh thám trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam để thấy rõ vị trí lịch sử và đóng góp của thể loại này cho dòng văn xuôi tự sự nửa đầu thế kỷ XX.

Từ khóa: truyện trinh thám; hiện đại hóa; độc giả; văn học giải trí; thế kỷ XX.

Abstract:

Detective stories are works of narrative prose that take the purpose of criminal investigation conducted by detectives (protagonists) in their search for the truth as the centre of the writer’s artistic interest. Detective stories function as a form of entertainment literature; consequently, they have received little attention from researchers. However, in reality, detective stories have always been a source of irresistible allure for part of the public; besides, compared to other literary genres, their birth and development deserves great attention in terms of literary history. This paper focuses on an in-depth insight into the detective stories in the process of modernizing Vietnam's literature with a view to clarifying the historical position and contribution of this genre to the narrative prose line in the first half of the twentieth century.

Keywords: detective stories; modernization; readers; entertainment literature; the twentieth century.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng