THỦ PHÁP HÀI HƯỚC ĐEN TRONG VĂN HỌC

Black humour as a technique in literature

Tóm tắt:

Hài hước đen (Black humor) là thuật ngữ của lý luận văn học dùng để chỉ một thủ pháp nghệ thuật trong cấp độ cái hài - phạm trù mỹ học có từ lâu đời. Tuy nhiên thuật ngữ này chủ yếu phổ biến ở Phương Tây, mãi tới những năm cuối của thế kỷ XX, hài hước đen mới bắt đầu được nghiên cứu ở Việt Nam và cũng chỉ tập trung chủ yếu trong loại hình văn chương. Nghiên cứu hài hước đen sẽ giúp làm sáng tỏ một phẩm chất thẩm mỹ khá tiêu biểu và độc đáo của một thủ pháp biểu hiện trong văn học. Bài viết này, trên cơ sở làm rõ khái niệm hài hước đen, chúng tôi sẽ khảo cứu các biểu hiện của nó trong văn học nước ngoài và văn học Việt Nam, chủ yếu là dòng văn học hậu hiện đại để làm rõ thêm thủ pháp ấy với người đọc.

Từ khóa: mỹ học; cái hài; hài hước đen; tiểu thuyết hiện đại

Abstract:

Black humour is a term in literature theory that is used to refer to an art technique in the humour level - a long-standing aesthetic category. However, the term used to be popular only in the West and it was not until the end of 20th century that black humour started to become a research focus in Vietnam, largely in literature. Researching into black humour helps to make clear a relatively typical and unique aesthetic quality of a manifestation technique in literature. In this paper, basing on the clarification of the concept of black humour, we are to investigate its manifestation in foreign and Vietnamese literature, especially in the postmodern literature for the purrpose of bringing out its significance to readers.

Keywords: aesthetics; humour; black humour; modern novels.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20167930-09-16
218(01).20168630-03-16
317A(04) - 20159601-11-15